Ogólne warunki sprzedaży i wizualizacji


Ogólne warunki sprzedaży i wizualizacji obowiązujące
w PRO-BUD Daniel Święty

 • Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i wizualizacji (w skr. OWSiW) obowiązują  przy   sprzedaży przez  PRO-BUD Daniel Święty z siedzibą w Wiśle przy ul. Głębce 15 (w skr. „Sprzedawca”) glazury oraz innych wyrobów i akcesoriów sanitarnych wyłącznie 1-ego gatunku (dalej jako „Produkty”).
 • OWSiW znajdują również zastosowanie do nabywanej przy  sprzedaży  Produktów przez Klienta wizualizacji aranżacji lokalu lub powierzchni użytkowej (w skr.”Wizualizacja”), których projektowana powierzchnia dotyczy jednego pomieszczenia.
 • Wizualizacja dotyczy wyłącznie Produktów nabywanych przez Klienta od  Sprzedawcy, przygotowana jest na wyraźne życzenie Klienta, nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej, stanowi wyraz indywidualnej koncepcji Sprzedawcy przygotowanej i uzgodnionej z Klientem, na podstawie danych i informacji przekazanych lub udostępnionych przez Klienta.
 • Przygotowanie Wizualizacji jest odpłatne, chyba że coś innego wynika z wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy lub obowiązującej aktualnie u Sprzedawcy akcji promocyjnej. Sprzedawca informuje każdorazowo Klienta o odpłatności lub nieodpłatności Wizualizacji, jej cenie oraz danych i informacjach niezbędnych do jej sporządzenia.
 • Wizualizacja obejmuje asortyment Produktu wskazany  przez Klienta oraz przygotowana jest na podstawie pomiarów dostarczanych przez Klienta lub pomiarów wykonanych przez Sprzedawcę na żądanie Klienta w jego obecności i przy jego akceptacji wymiaru wymierzonych powierzchni.. Za wybór asortymentu Produktu oraz dokonane pomiary i przekazane informacje, odpowiedzialność ponosi Klient. Klient potwierdza na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wybrany asortyment Produktu, jego ilość oraz wymiar powierzchni podlegającej uwzględnieniu w Wizualizacji, w złożonym u Sprzedawcy Zamówieniu (w skr. „Zamówienie”).
 • Wizualizacja nie uwzględnia strat materiałowych Produktów mogących powstać w trakcie realizacji Wizualizacji oraz związanych z tym niedoborów Produktów u Klienta. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności wybranego przez Klienta w Zamówieniu asortymentu Produktu, w wypadku powstania niedoborów przy realizacji Wizualizacji.
 • W razie odpłatności Wizualizacji, jej wykonanie podlega rozliczeniu w ramach ceny  zakupu Produktu służącego realizacji Wizualizacji i określonego w Zamówieniu.
 • Sprzedawca zachowuje własność Wizualizacji, do czasu uiszczenia przez Klienta ceny zakupu Produktu uwzględniającej cenę Wizualizacji. Klient może odebrać Wizualizację przed uiszczeniem ceny zakupu Produktów, wpłacając Sprzedawcy zaliczkę zabezpieczającą wykonanie umowy zakupu Produktu w celu realizacji Wizualizacji, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych). Zaliczka ta nie jest zaliczana na poczet  ceny nabycia Produktu służącego  do realizacji Wizualizacji.
 • W wypadku  rezygnacji przez Klienta z zakupu Produktów służących realizacji Wizualizacji – przez co rozumie się również nieprzystąpienie do zakupu Produtków służących realizacji Wizualizacji  w okresie 60 dni po wpłaceniu zaliczki przez Klienta, dokonanych po wykonaniu Wizualizacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zachowuje otrzymaną zaliczkę jako należność z tytułu wykonania Wizualizacji.
 • Każda istotna zmiana Wizualizacji, przez co rozumie się zmianę danych objętych złożonym przez Klienta Zamówieniem, traktowana jest jako nowa Wizualizacja i skutkuje koniecznością wpłaty przez Klienta kolejnej zaliczki zabezpieczającej.
 • Rezygnacja przez Klienta z realizacji Wizualizacji, niezgodność podanych przez Klienta danych w Zamówieniu z rzeczywistością, zmiana przez Klienta koncepcji aranżacji lokalu lub powierzchni użytkowej, nie stanowi podstawy do zwrotu zakupionych przez Klienta od Sprzedawcy Produktów.
 • Sprzedawca zachowuje wyłączność autorskich praw majątkowych do wykonanej Wizualizacji, a Klient nie jest uprawniony do jej rozpowszechniania lub udostępniania bez zgody  Sprzedawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z umową, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z uzgodnioną Wizualizacją.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy sprzedaży jest przy umowach zawieranych z przedsiębiorcami wyłączona. Wobec przedsiębiorców dokonujących zakupu Produktów u Sprzedawcy, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ewentualnych utraconych korzyści jest wyłączona.
 • Klient składa reklamację bezpośrednio na adres Sprzedawcy: PRO-BUD Daniel Święty ul. Głębce 15, 43-460 Wisła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: biuro@pro-bud.biz
 • Każdy klient zostaje poinformowany  przed dokonaniem zakupu Produktów lub złożeniem Zamówienia i przygotowaniem Wizualizacji o dostępności OWSiW na terenie sklepu znajdującego się w Wiśle  ul. Głębce 15 lub na stronie internetowej:www.pro-bud.biz.
 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Wizualizacji wchodzą w życie z dniem 01.02.2014 r.

PRO-BUD Daniel Święty

Pomiar > Wizualizacja > Realizacja

kontakt


PRO-BUD Daniel Święty
43-460 Wisła
ul. Głębce 15

tel. 509 122 609
email: biuro@pro-bud.biz

ZAPRASZAMY
do naszego salonu w Wiśle
Pn-Pt 9:00-17:00
So nieczynne